Από σήμερα έως 29 Φεβρουαρίου 2024 οι αιτήσεις για ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΜμΕ

Υπεγράφη η απόφαση για τις δύο νέες δράσεις ενίσχυσης νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Από 18.12.2023 και ώρα 15:00 έως 29.02.2024 οι αιτήσεις

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Νίκος Παπαθανάσης: Υπογραφή απόφασης για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε απόφαση για τη δημοσίευση δύο νέων δράσεων ενίσχυσης νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται οι εξής δράσεις:

1. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (190.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

2. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη εκατόν εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000 ευρώ). Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση.

Με αφορμή τη δημοσίευση των νέων δράσεων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ειδικά των ΜμΕ, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα, ανακοινώνουμε δύο νέες δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το ρόλο των ευρωπαϊκών πόρων στην ανάπτυξη, αλλά και σε ποιους πραγματικά απευθύνονται τα ενωσιακά κονδύλια που εξασφάλισε η χώρα.
Με τη σημερινή απόφαση υλοποιούμε ακόμα μια δέσμευσή μας. Αποδεικνύουμε εμπράκτως τη στρατηγική επιλογή μας να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο για μια οικονομία πιο δυναμική, εξωστρεφή και παραγωγική, που λειτουργεί εντός ενός σταθερού φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της ατομικής ευημερίας. Οι νέες δράσεις για την ενίσχυση των ΜμΕ, ευελπιστούμε ότι θα υποβοηθήσουν ουσιαστικά κάθε επενδυτικό σχέδιο, κυρίως των νέων που θέλουν να παραμείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στον τόπο τους».

Στην αναλυτική πρόσκληση των δράσεων περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκριση τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθηση της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι των δράσεων.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την 29.02.2024 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης. Η πρόσκληση της Δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr, και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

Πηγή Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/65853/apo-shmera-ews-29-febroyarioy-2024-oi-aithseis-gia-enisxysh-idryshs-kai-leitoyrgias-mme