Διασύνδεση POS – ΦΗΜ/ΥΠΑΗΕΣ: Χρονοδιάγραμμα, διαδικασίες, λεπτομέρειες, σημεία προσοχής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δημοσίευσαν τη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για την πλήρη διασύνδεση POS και των Ταμειακών Συστημάτων των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., εντάσσοντας σε αυτό τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες έκδοσης παραστατικών μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα POS που λειτουργούν μέσω λογισμικού (softPOS).

Δημοσιεύτηκαν για τον σκοπό αυτό μία σειρά από αποφάσεις, εγχειρίδια, ερωταπαντήσεις. Με δεδομένο, πως σε μεγάλο βαθμό οι αποφάσεις αφορούν τους Παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συγκεντρώνουμε από τα σχετικά έγγραφα τα σημαντικότερα σημεία για την ενημέρωση επιχειρήσεων και λογιστών.
1. Στάδια ενεργειών

Με ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε. και του ΥΠΕΘΟ καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους βημάτων αναβάθμισης των POS και ταμειακών συστημάτων και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Οι σχετικές λεπτομέρειες δημοσιεύτηκαν με επιμέρους αποφάσεις. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

1. Στάδιο 1: Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) που εμπλέκονται με τη λειτουργία των POS, με την οποία δηλώνεται ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα POS τους εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές της Α.Α.Δ.Ε. και δύνανται να αναβαθμιστούν (Α.1156/2023).

2. Στάδιο 2: Αναβάθμιση των POS από τους Παρόχους και ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε. από τους Παρόχους για τις αναβαθμίσεις σε ημερήσια βάση.

Οι Πάροχοι έχουν υποχρέωση να αναβαθμίσουν άμεσα τα POS που διαχειρίζονται και να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε. κάθε ημέρα για τις αναβαθμίσεις που πραγματοποίησαν την προηγούμενη ημέρα.

3. Στάδιο 3: Αναβάθμιση των ταμειακών συστημάτων, εφόσον απαιτείται και διασύνδεσή τους με τα POS, με ευθύνη των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν κατόπιν ειδοποίησής τους από την Α.Α.Δ.Ε..

Οι επιχειρήσεις ειδοποιούνται από την Α.Α.Δ.Ε. με email για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης από τους Παρόχους του συνόλου των POS που διαθέτουν, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Μητρώο POS.

Από την ειδοποίηση αυτή υποχρεούνται, εντός 30 ημερών, να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή τους, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό Φ.Η.Μ..

Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 15/1/2024, ότι προτίθενται να τα αντικαταστήσουν με νέα, ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της Α.Α.Δ.Ε..

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή να έχουν αποκτήσει νέα συστήματα που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024 (Α.1157/2023).

Προσεχώς, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, θα επανεκκινήσουν τα προγράμματα ενισχύσεων για απόκτηση ή αντικατάσταση POS, παλαιών φορολογικών μηχανισμών κλπ, και θα εμπλουτιστούν και με τις νέες τεχνολογικές λύσεις που καλύπτονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
2. Έκταση εφαρμογής, χρόνος, τρόπος, διαδικασία διασύνδεσης

Με την Α.1155/2023 καθορίζεται η έκταση της εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του Ν.4987/2022 (Κ.Φ.Δ.).

Άρθρο 2 – ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του N. 4308/2014 (σ.σ. ατομικές επιχειρήσεις, κερδοσκοπικά Νομικά πρόσωπα, Φορείς Γενικής κυβέρνησης και δημόσιου τομέα) που είναι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έχουν την υποχρέωση να διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. και να παρέχουν δεδομένα για τις συναλλαγές που διενεργούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν, μέσω της διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά τους Συστήματα. Τα Ταμειακά Συστήματα, που καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της παρούσας, λειτουργούν είτε με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) είτε με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP), ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η διασύνδεση.

2. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, δεν εμπίπτουν οι οντότητες που χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και δεν κάνουν χρήση συστήματος λογισμικού (ERP) δεδομένου ότι διασυνδέονται υποχρεωτικά με την Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (ΦΕΚ Β’ 3940) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

3. Σε περίπτωση Ταμειακού Συστήματος Φ.Η.Μ. και συγκεκριμένα Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (Φ.Τ.Μ.) με σύστημα λογισμικού (ERP), ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του στα οριζόμενα στην παρούσα. Επιπλέον, σε περίπτωση παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 (ΦΕΚ Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τον τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Α της παρούσας.

4. Συναλλαγές οντοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014 απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. και εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση Φ.Η.Μ., καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον οι ως άνω οντότητες κάνουν χρήση Φ.Η.Μ. ή Παρόχου (ΦΕΚ Β’ 3/2015).

Άρθρο 3 – ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

1. Οι συναλλαγές ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS) που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών με αντίστοιχη υποχρέωση έκδοσης παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 , 10 και 12 του Ν. 4308/2014 (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), καθώς και με την υποχρέωση έκδοσης ή δημιουργίας κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αποδείξεις είσπραξης, αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων και αποδείξεις επιστροφής, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης, τυποποιούνται για σκοπούς της παρούσας στις κάτωθι:

α) Ταυτόχρονες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των παραστατικών που εκδίδονται από το Ταμειακό Σύστημα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών που διαθέτει, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών.

β) Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης), διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται μεταγενέστερη συσχέτιση των παραστατικών που εκδίδονται από το Ταμειακό Σύστημα του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών που διαθέτει, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Στις εν λόγω συναλλαγές, στο Μέσο Πληρωμών, διενεργείται προφόρτωση συγκεκριμένων δεδομένων των παραστατικών που εκδίδονται προγενέστερα. Η δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής διενεργείται από το Μέσο Πληρωμών μεταγενέστερα, κατά τον χρόνο έγκρισης της συναλλαγής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές περιλαμβάνουν και τις μεταγενέστερες εισπράξεις που αφορούν εξόφληση με δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται από τον καταναλωτή προς τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Στην περίπτωση που η συναλλαγή δεν εγκριθεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρήση Μέσων Πληρωμών, το Μέσο Πληρωμών απορρίπτει αυτοματοποιημένα την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ -(Provider΄s Signature) ή την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) – (ECR Token) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της.

γ) Ταυτόχρονες συναλλαγές προεισπράξεων, προκαταβολών, προεγκρίσεων, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων είσπραξης ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων είσπραξης που εκδίδονται ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων που δημιουργούνται και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδείξεις είσπραξης ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που δημιουργούνται αντιστοιχίζονται με παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) που εκδίδονται μεταγενέστερα της πληρωμής για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις είσπραξης που εκδόθηκαν ή τα κατάλληλα λογιστικά αρχεία που δημιουργήθηκαν δεν συσχετιστούν με τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της χρήσης που αφορούν, τα σχετικά ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές, προστίθενται στον ετήσιο κύκλο εργασιών της οντότητας. Εφόσον οι εν λόγω αποδείξεις είσπραξης τιμολογηθούν την επόμενη χρήση, για την τρέχουσα νοούνται ως έσοδα επόμενων χρήσεων.

δ) Ταυτόχρονες συναλλαγές εισπράξεων για λογαριασμό τρίτων, κατά τις οποίες η έκδοση αποδείξεων είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή η δημιουργία κατάλληλων λογιστικών αρχείων που αντιστοιχούν σε αυτές, διενεργούνται στον ίδιο χρόνο με την πληρωμή τους. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων και της απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση των παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης) για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, διενεργείται είτε σε διαφορετικό χρόνο είτε ταυτόχρονα με την πληρωμή τους, από την οντότητα που διενεργεί την πώληση (τρίτος), για λογαριασμό της οποίας ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών εισέπραξε το σχετικό ποσό επί της συναλλαγής. Οι αποδείξεις είσπραξης για λογαριασμό τρίτων ή τα αντίστοιχα λογιστικά αρχεία που δημιουργούνται δεν συσχετίζονται με τα παραστατικά που εκδίδει η τρίτη οντότητα (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής πώλησης). Ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για τις συναλλαγές αυτές διενεργεί εκκαθάριση προς την οντότητα που πραγματοποιεί πωλήσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο, με σκοπό να της αποδώσει τα ποσά που εισέπραξε για λογαριασμό της. Για την εν λόγω υπηρεσία ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο, με αντίστοιχη αμοιβή για την υπηρεσία που παρέχει.

ε) Ταυτόχρονες συναλλαγές επιστροφών, κατά τις οποίες οι συναλλαγές των περ. α έως δ είτε ακυρώνονται άνευ προηγούμενης έκδοσης παραστατικού πώλησης είτε ακυρώνονται κατόπιν της έκδοσης παραστατικού πώλησης οπότε και εκδίδονται πιστωτικά παραστατικά, με αντίστοιχη σε κάθε περίπτωση επιστροφή των σχετικών ποσών συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ταυτόχρονη συσχέτιση των αποδείξεων επιστροφής ή των αντίστοιχων λογιστικών αρχείων που δημιουργούνται και της πιστωτικής απόδειξης που εκδίδεται από το Μέσο Πληρωμών, μετά από σχετική έγκριση του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με ταυτόχρονη δημιουργία, οριστικοποίηση και συσχέτιση της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής από το Μέσο Πληρωμών.

Άρθρο 6 – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για τις ταυτόχρονες συναλλαγές των περ. α’, γ’, δ’ και ε’΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.

Στην περίπτωση ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με τα Μέσα Πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για την προφόρτωση Υπογραφών Πληρωμής (Provider΄s Signatures/ECR Tokens) καθώς και δεδομένων των παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί προγενέστερα. Κατόπιν διαβίβασης στα Μέσα Πληρωμών των ως άνω δεδομένων και με βάση αυτά, δημιουργείται από τα Μέσα η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής μετά τη σχετική έγκριση του αιτήματος πληρωμής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

3. Τα Ταμειακά Συστήματα διασυνδέονται με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. για τις συναλλαγές του άρθρου 3, σε πραγματικό χρόνο. Ο χρόνος διασύνδεσης στις περιπτώσεις αυτές αφορά την επικοινωνία που διενεργείται για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση των ταυτόχρονων συναλλαγών των περ. α’. γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 3, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής περιέχεται στα παραστατικά που εκδίδονται ή δημιουργούνται και συσχετίζονται άμεσα με τον ΜΑΡΚ που λαμβάνει κάθε Τύπος Παραστατικού που διαβιβάζεται για τις συναλλαγές με τη χρήση Μέσων Πληρωμών. Στην περίπτωση των ετεροχρονισμένων συναλλαγών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω διασύνδεσης και συσχετίζεται με τα παραστατικά που αφορά, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη δημιουργία της, καθώς οι διαβιβάσεις των Τύπων Παραστατικών της περίπτωσης αυτής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έχουν προηγηθεί και έχουν λάβει ΜΑΡΚ προγενέστερα.

4. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) οι σχετικές συναλλαγές δεν δύναται να ολοκληρωθούν με τη χρήση κάρτας. Στην περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1138/2020.
3. Χρόνος και διαδικασία αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα

Με την Α.1157/2023 καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, από τους Παρόχους των Μέσων Πληρωμών, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα.

Άρθρο 1 – Χρόνος και διαδικασία διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, και την Α.Α.Δ.Ε.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2.1. Αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ ΚΦΔ, όπως αυτή ρυθμίζεται στην υπό στοιχεία Α.1156/2023 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποχρεούνται να προβούν αμελλητί σε όλες τις, κατά περίπτωση, απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι υπηρεσίες εκτέλεσης πληρωμών που παρέχουν ή/και τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, να πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 Αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

2.3. Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποχρεούνται να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε. το αργότερο σε ημερήσια βάση για τα Μέσα Πληρωμών διαχείρισής τους, στα οποία ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση την προηγούμενη ημέρα.

2.5. Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των Μέσων Πληρωμών που αυτός διαθέτει. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς και το αργότερο έως τις 29/2/2024, εφόσον υπολείπονται λιγότερες των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω μηνύματος, να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τυχόν αναβάθμιση των Ταμειακών Συστημάτων τους και τη διασύνδεσή τους με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15Β ΚΦΔ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

2.6. Εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και το αργότερο έως τις 15/1/2024, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που προτίθενται να αντικαταστήσουν τα Ταμειακά Συστήματα ή/και οποιοδήποτε από τα ενεργά Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, με άλλα Ταμειακά Συστήματα ή/και Μέσα Πληρωμών που δύνανται να διασυνδέονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Α.1098/2022 και Α.1155/2023 Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δηλώνουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Δήλωση που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εμποδίζει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

2.7. Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν Φ.Η.Μ. ή αντί αυτού, Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 ή χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ., έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους, το αργότερο έως στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Ειδικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024, δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους και θα πληρούν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της Α.1021/2023 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και ΑΔΗΜΕ με εξαίρεση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων» Τροποποιούμε το προτελευταίο εδάφιο περί ημερομηνίας ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων της υπό στοιχεία Α.1021/2023 ως ακολούθως:

«Η ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων ορίζεται:

i) για οντότητες-κατόχους ΦΗΜ που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα ή για όσες οντότητες-κατόχους Φ.Η.Μ. κάνουν προαιρετική χρήση Μέσων Πληρωμών με κάρτα, έως την εκάστοτε, για κάθε οντότητα-κάτοχο ΦΗΜ, καταληκτική ημερομηνία της παρ. 2.5 του άρθρου 1 της Α.1157/2023 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση έως 29.2.2024 και

ii) για τις λοιπές οντότητες-κατόχους Φ.Η.Μ. έως τις 30.4.2024.»
4. Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

Με την Α.1158/2023 τροποποιείται η Α. 1035/2023, με θέμα «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων». Αφορά κυρίως τεχνικές προδιαγραφές, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης και τα δελτία παραγγελίας.
5. Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασύνδεση των POS

Μπορείτε να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασύνδεση των POS

Οι σημαντικότερες κατά την άποψή μας:

1. Ε. Πού μπορώ να δω τα στοιχεία που αφορούν στα POS της επιχείρησής μου;

Α. Μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδρομή “myAADE -> Μητρώο & Επικοινωνία -> Στοιχεία Επιχείρησης -> 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)”, ώστε να ενημερώνεστε για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τους Παρόχους και αφορούν στα POS της επιχείρησής σας (Απαιτούνται κωδικοί TAXISnet).

2. Ε. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση του Μητρώου POS;

Α. Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία -> Στοιχεία Επιχείρησης -> 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)) προσφέρεται η λειτουργία πληροφόρησης για τα στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS) που χρησιμοποιείτε, σύμφωνα με ό,τι έχει δηλωθεί από τους Παρόχους μέχρι την 5η του τρέχοντος μήνα, και αφορά στην εικόνα των POS της επιχείρησής σας, για τον προηγούμενο μήνα.

Οι επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για μεταβολές μόνο εφόσον αυτές είτε δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, είτε απαιτείται επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

3. Ε. Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων για τις επιχειρήσεις (Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών);

Α. Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις μεταβολές είναι από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν.

4. Ε. Ποιες είναι οι προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) / Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs);

Α. Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (ACQuirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) γίνεται ανά δεκαήμερο και λαμβάνει χώρα:

1. Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

2. Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20η ημέρα του ιδίου μήνα.

3. Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21 η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

5. Ε. Ποιες είναι, αναλυτικά, οι υποχρεώσεις μου ως επιχείρηση (Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών);

Α. Από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, και εφόσον υπήρξαν μεταβολές κατά τον προηγούμενο μήνα, να ελέγχουν την εικόνα της επιχείρησής τους στο Μητρώο και εφόσον οι μεταβολές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες επικαιροποίησης της εικόνας των εμφανιζόμενων στοιχείων.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, για την εξασφάλιση της ορθής απεικόνισης των τερματικών EFT/POS που χρησιμοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση, συστήνεται να προηγείται συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους Παρόχους αυτής. Δεν θα απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς των επιχειρήσεων, εφόσον τα στοιχεία που εμφανίζονται αποτυπώνουν την ορθή εικόνα.

6. Ε. Ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να ελέγξουν την εικόνα τους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών/Μέσων Πληρωμών (Acquirers/NSPs), σχετικά με τα διαθέσιμα EFT/POS της επιχείρησής τους, στη ψηφιακή πύλη myAADE (Μητρώο & Επικοινωνία -> Στοιχεία Επιχείρησης -> 6. Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS));

Α. Σύμφωνα με την Α. 1137/2023, η υποχρέωση αφορά όλες τις οντότητες του άρθρου 1 του 4308/2014 που χρησιμοποιούν υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος, ανεξάρτητα το είδος των συναλλαγών (Χονδρική/Λιανική), καθώς και το τρόπο έκδοσης των παραστατικών. Συνεπώς, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιοδήποτε Μέσο Πληρωμών, που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα, έχουν υποχρέωση είτε να προσθέσουν είτε να τροποποιήσουν, ενώ σε περίπτωση που συμφωνούν, νοείται ότι αποδέχονται τα δεδομένα.

7. Ε. Στα “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” της επιχείρησης μου, δεν εμφανίζονται όλα τα POS που διαθέτω (ή δεν εμφανίζεται κανένα). Ποιες οι ενέργειές μου;

Α. Καταρχήν, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενημερώσεις από την πλευρά των Παρόχων, για κάθε μήνα, εμφανίζονται στα στοιχεία επιχείρησης μετά την παρέλευση της 5ης ημέρας του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να εξετάζετε εάν όντως θα έπρεπε – σύμφωνα με τα παραπάνω – να εμφανίζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τα σχετικά στοιχεία. Δηλαδή, θα πρέπει να αναζητήσετε την ορθή εικόνα του προηγούμενου μήνα μετά την 5η ημέρα του επομένου. Εάν η εικόνα των POS που εμφανίζεται δεν ανταποκρίνεται στα αναμενόμενα στοιχεία, έχετε τη δυνατότητα από την 11η έως το τέλος του τρέχοντος μήνα να προχωρήσετε σε δήλωση [Νέα Καταχώρηση].

11. Ε. Είμαι επιχείρηση (Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών). Πού απευθύνομαι για θέματα που αφορούν στο Μητρώο POS;

Α. Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα που αφορούν στο Μητρώο POS:

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο: 213 1621000
Από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ακολουθείτε τη διαδρομή “myAADE -> Μητρώο & Επικοινωνία -> Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ -> Θεματική Κατηγορία -Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)”.

13. Ε. Τι χρειάζεται να κάνω, ως επιχείρηση, εάν συμφωνώ με όλα τα στοιχεία που βλέπω;

Α. Δε χρειάζεται κάποια ενέργεια από την πλευρά σας. Η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών (επιχειρήσεων) εντός των προθεσμιών, νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν από μέρους των Παρόχων.

16. Ε. Είμαι επιχείρηση. Χρειάζομαι ειδικούς κωδικούς;

Α. Δεν χρειάζεστε Ειδικούς Κωδικούς. Η χρήση Ειδικών Κωδικών κρίνεται απαραίτητη μόνο για τους Παρόχους.

17. Ε. Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος λογιστής επιχείρησης και δεν μπορώ να δω τα στοιχεία αυτής. Γιατί;

Α. Οι λειτουργίες της ενότητας “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” είναι διαθέσιμες αποκλειστικά με τη χρήση των Κωδικών TAXISnet της επιχείρησης.

20. Ε. Τι σημαίνει για την επιχείρησή μου εάν δεν έχω υποβάλλει αλλαγές εντός των προθεσμιών μου;

Α. Η μη υποβολή δήλωσης εκ μέρους των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών (επιχειρήσεων) εντός των προθεσμιών, νοείται ως αποδοχή των στοιχείων που δηλώθηκαν από μέρους των Παρόχων.

21. Ε. Μπορώ να εξάγω τον πλήρη κατάλογο των POS επιχείρησης μου σε μορφή αρχείου;

Α. Στα “Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)” παρέχεται λειτουργία εξαγωγής των δηλωθέντων στοιχείων σε μορφή Excel και PDF.

ΠΗΓΗ: e-forologia